Regulament intern

Aprobat de administratorul SC MALP SRL Moinesti din data de 08.05.2006 si valabil incepand cu data de 08.05.2006 .

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1

Prezentul “Regulament Intern” al SC MALP SRL- are ca obiect principalele reglementari ce trebuie aplicate in unitate in ceea ce priveste:

-reguli privind protectia,igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;

– reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

– drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;

– procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;

– reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;

– abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;

– reguli referitoare la procedura disciplinara;

– modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice.

Art.2

Regulamentul Intern este intocmit in conformitate cu actele normative in vigoare: Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii, Decretul 400/1981, Legea nr.90/1996 republicata, Legea spitalelor nr.95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.100/1998 privind asistenta de sanatate publica, Legea sindicatelor nr.54/2003,H.G.R.nr.281/1993 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr.508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii, Contractul colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si de asistenta sociala (S.S.P.H.), Ord.M.S.nr.950/26.07.2004, Legea nr.46/2003, O.U.G.150/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, etc.

Art.3

(1) Prevederile prezentului Regulament Intern se aplica tuturor angajatilor din unitate indiferent de durata contractului de munca, drepturile, indatoririle si responsabilitatile acestora fiind stabilite conform normativelor specifice in vigoare.

(2) Prevederile prezentului Regulament se aplica si pentru:

a) firmele care asigura diverse servicii in incinta unitatii au obligatia de a respecta Regulamentul in afara atributiilor si clauzelor prevazute in contractele incheiate intre parti(curatenia sectiei, pastrarea linistii si pastrarea integritatii bunurilor cu care intra in contact).

b) de asemenea, se aplica persoanelor care sunt detasate si lucreaza in cadrul unitatii, precum si elevilor si studentilor care efectueaza practica in unitate.

Art.4

Dispozitiile referitoare la organizarea timpului de lucru si disciplina din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator oricaror altor persoane sau altor activitati pe timpul prezentei in unitate.

CAPITOLUL II

Administratia unitatii

Art.5

Administratia unitatii se face de catre administratorul societatii. Se alege un comitet de conducere, la propunerea administratorului societatii.

Art.6

Sedintele de lucru au loc o data pe luna. La initiativa majoritatii membrilor, a administratorului pot avea loc ori de cate ori este necesar.

Art.7

Atributiile administratorului sunt urmatoarele:

a) aproba planul de achizitii publice, precum si lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente sau capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii;

b) negociaza, prin presedinte contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate;

c) solicita, aproba si analizeaza periodic planul pentru prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale;

d) analizeaza periodic calitatea asistentei medicale acordata pacientilor, conduita terapeutica, consumul de medicamente, cazurile ce depasesc durata medie de spitalizare, alte activitati legate de asistenta medicala;

e) stabileste masuri pentru aprovizionarea tehnico-materiala a unitatii;

f) stabileste masurile necesare pentru cunoasterea de catre intregul personal sanitar a regulilor de etica profesionala si a precautiunilor universale si ia masurile necesare pentru prevenirea incalcarii acestor reguli, pentru sanctionarea drastica a abaterilor potrivit legii:

1) verifica si aproba alocarea bugetului aferent derularii activitatii de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale;

2) aproba efectuarea controlului medical periodic al angajatilor;

3) aproba achizitionarea de echipamente de protectie specifice locului de munca.

CAPITOLUL III

ATRIBUTIILE UNITATII

Art.9

Unitatea este obligata in principiu sa asigure:

a) prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale;

b) efectuarea consultatiilor,investigatiilor, tratamentelor si a altor ingrijiri medicale bolnavilor spitalizati;

c) stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacientii spitalizati;

d) aprovizionarea si distribuirea medicamentelor;

e) aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie;

f) aprovizionarea in vederea asigurarii unei alimentatii corespunzatoare, atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ respectand alocatia de hrana alocata conform legislatiei in vigoare;

g) asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incat sa fie prevenita aparitia infectiilor nosocomiale;

h) realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de protectia muncii si paza contra incendiilor conform normelor in vigoare, dreptul la securitate si sanatate in munca;

i) in perioada de carantina sa limiteze accesul vizitatorilor in sectie.

Art.10

Unitatea are obligatia de a furniza pacientilor informatii referitoare la:

a) serviciile medicale disponibile si modul de acces la acestea;

b) identitatea si statutul profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;

c) regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata internarii in unitate;

d) starea propriei sanatati;

e) interventiile medicale propuse;

f) riscurile potentiale ale fiecarei proceduri care urmeaza a fi aplicata;

g) alternativele existente la procedurile propuse;

h) date disponibile rezultate din cercetari stiintifice si activitati de inovare tehnologica;

i) consecintele neefectuarii tratamentului si ale nerespectarii recomandarilor medicale;

j) diagnosticul stabilit si prognosticul afectiunilor diagnosticate.

Art.11

Unitatea trebuie sa asigure accesul egal al pacientilor la ingrijiri medicale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, origine nationala, religie, optiune politica sau antipatie personala.

Art.12

Unitatea trebuie sa utilizeze toate mijloacele si resursele disponibile pentru asigurarea unui inalt nivel calitativ al ingrijilor medicale.

Art.13

In situatia in care interventiile medicale sunt refuzate de catre pacienti care isi asuma in scris raspunderea pentru decizia lor,acestora trebuie sa li se explice consecintele refuzului sau opririi actelor medicale.

Art.14

In situatia in care este necesara efectuarea unei interventii medicale unui pacient care nu isi poate exprima vointa,se formeaza o comisie medicala care stabileste conduita terapeutica.

Art.15

In situatia in care,pentru efectuarea unei interventii medicale, se solicita consimtamantul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie sa fie implicat in adoptarea deciziei, in limitele capacitatii sale de intelegere.

Art.16

(1)  Fotografierea sau filmarea pacientilor in unitate,in cazurile in care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului sau pentru evitarea suspectarii unei culpe medicale,se efectueaza fara consimtamantul acestora.

(2)  In toate situatiile care nu sunt prevazute la alin.(1) unitatea este obligata sa asigure obtinerea consimtamantului pacientului.

Art.17

Unitatea trebuie sa asigure accesul neingradit al pacientilor la datele medicale personale.

Art.18

  1. In situatia in care se solicita informatii cu caracter confidential,unitatea are obligatia sa asigure respectarea cadrului legal pentru furnizarea acestora.
  2. In situatiile in care datele referitoare la viata privata, familiala a pacientului influenteaza pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau ingrijirile acordate, unitatea le poate utiliza, dar numai cu acordul acestora, fiind considerate exceptii cazurile in care pacientii reprezinta pericole pentru ei insisi sau pentru sanatatea publica.

Art.19

Unitatea are obligatia de a asigura efectuarea de interventii medicale asupra pacientului numai daca dispun de dotarile necesare si  de personal acreditat.

Art.20

Interventiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate in absenta conditiilor prevazute la art.19 numai in cazuri de urgenta aparute in situatii extreme.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE, ATRIBUTIILE SI OBLIGATIILE PERSONALULUI

Art.21

Personalul incadrat in unitate are obligatia sa isi desfasoare activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale, codului de deontologie medicala si cerintelor postului.

Art.22

Principalele indatoriri ale angajatilor sunt urmatoarele:

a) asigura monitorizarea specifica a bolnavilor conform prescriptiei           medicale;

b) respecta normele de securitate,manipulare si descarcare a   stupefiantelor,precum si a medicamentelor cu regim special;

c) organizeaza si desfasoara programul de educatie pentru sanatate,activitati de consiliere,atat pentru pacienti,cat si pentru apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare;

d) utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare,supravegheaza colectarea,depozitarea,transportul si eliminarea finala a materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat(si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii)

e) respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea,controlul si combaterea infectiilor nosocomiale;

f) respecta comportamentul etic fata de pacienti,apartinatori si     celelaltepersoane cu care colaboreaza;

g) respecta secretul profesional;

h) sa puna interesul unitatii inaintea intereselor proprii;

i) in inreaga activitate desfasurata in cadrul unitatii, intregul

personal medico-sanitar are obligatia de a folosi un limbaj politicos atat fata de pacienti cat si fata de vizitatori si de insotitorii pacientilor;

j) executa orice alte sarcini de serviciu in vederea asigurarii unei bune functionari a activitatii unitatii;

k) sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca pentru a exercita in bune conditii sarcinile care le revin;

l) sa respecte programul de lucru,conform prevederilor din Regulamentul Intern si sa foloseasca integral timpul de lucru;

m) sa execute intocmai si la termen toate sarcinile ce decurg din atributiile de serviciu,instructiuni de lucru si de protectie a muncii,prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatii si Fisa Postului;

n) sa execute intocmai si la timp dispozitiile primite din partea conducerii;

o) sa nu declanseze greve fara respectarea prevederilor impuse de Legea 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca;

p) sa respecte intocmai clauzele negociate prin Contractul Colectiv de Munca;

q) sa mentina curatenia la locul de munca;

r) sa suporte pagubele aduse unitatii prin culpa dovedita,acel ce o savarseste;

s) sa respecte regulile de acces in unitate si la locul de munca;

t) sa anunte imediat seful ierarhic superior direct,de indata ce a luat la cunostinta de existenta unor nereguli,abateri,greutati sau lipsuri in functionarea sau organizarea locului de munca;

u) sa anunte imediat seful ierarhic,in cazul ca nu se poate prezenta la serviciu,justificand aceasta;

v) pentru motive justificate,salariatilor le poate fi aprobata invoirea pentru o ora sau mai multe,pana la o zi, de catre administrator, in urma avizarii cererii de catre conducatorul ierarhic superior;

w) se interzice tuturor salariatilor sa fumeze in incinta unitatii;

x) se interzice tuturor salariatilor sa introduca sau sa consume in unitate bauturi alcoolice ori sa faciliteze savarsirea acestor fapte,precum si prezentarea la program sub influenta bauturilor alcoolice.

Art. 23

Principalele drepturi ale angajatilor sunt  următoarele:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egelitate de şanse şi tratament;

e) dreptul la demnitate în muncă;

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

g) dreptul la acces la formare profesională;

h) dreptul la informare şi consultare;

i) dreptul la protectie în caz de concedieri nelegale;

j) dreptul la protecţia datelor cu carecter personal;

k) dreptul la de a constitui sau de a adera la un sindicat;

l) dreptul de a paticipa la acţiuni colective;

m) dreptul la grevă;

CAPITOLUL V

NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A PERSONALULUI

Art. 24

Angajatilor le este interzis :

– sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea unitatii, cu politicile si strategiile acestuia ori cu proiectele individuale ;

– sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare in care unitatea are calitate de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens ;

– sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege ;

– sa dezvaluie informatii la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile unitatii sau ale altor angajati ;

– sa faca copii ale actelor si documentelor cu care intra in contact in exercitarea sarcinilor de serviciu sau orice documente privitoare la activitatea unitatii, fara aprobarea administratorului ;

Art. 25

In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii au obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor unitatii in care isi desfasoara activitatea.

Art.26

In activitatea lor angajatii au obligatia de respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale.

Art.27

In exprimarea opiniilor, personalul trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea de conflictelor datorate schimbului de pareri.

Art.28

Personalul are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul institutiei in care isi desfasoara activitatea, precum si altor persoane cu care intra in legatura in exercitarea functiei prin intrebuintarea de expresii jignitoare, dezvaluirea aspectelor vietii private sau formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

CAPITOLUL VI

TIMPUL DE MUNCA

Art.29

Activitatea este consemnata zilnic in condicile de prezenta, cu trecerea orei de incepere a programului si a orei de terminare a programului.

Condicile de prezenta sunt verificate zilnic de administrator, care are obligatia de a confirma prin semnatura concordanta prezentei din unitate cu cea din condica.

Graficele lunare de activitate, pe locuri de munca, se intocmesc de catre asistenta sefa si se aproba de administrator.

Modificarea graficelor lunare de activitate se face de catre administrator.

Art.30

a) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi si de 40 ore pe saptamana;

b La locurile de munca cu activitate specifica se pot stabili forme speciale de organizare a activitatii(ex.program de 12/24);

c) Locurile de munca si categoriile de personal pentru care durata normala a timpului de lucru este mai mica de 8 ore pe zi sunt stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii nr.245/2003;

d) repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile cu doua zile de repaus.

Art.31

Programul de lucru, se stabileste de administratorul unitatii, respectandu-se legislatia in vigoare.

I – Personal mediu sanitar în secţia cu paturi

7,00 – 19,00 – tura I

19,00 – 7,00 – tura a II a

II – Personal auxiliar sanitar în secţii cu paturi

infirmiere:     7,00 – 19,00 tura I

19,00 – 7,00 tura a II a

îngrijitoare:   7,00 – 19,00  .

III – Personal mediu şi auxiliar din compartimentele fără paturi

cabinete consultaţii:  7,00 – 14,00;

farmacie:  8,00 – 16,00

IV – Personal tehnic, economic, administrativ

T.A.:  7,00 – 15,30  (luni-joi); 7,00-13,00 (vineri)

Muncitori:  7,00 – 15,00

Art.32

Evidenta prezentei la program se tine prin condici de prezenta in care personalul este obligat sa semneze zilnic.Nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta constituie o incalcare a normelor de disciplina a muncii si se sanctioneaza conform Legislatiei muncii.

Evidenta orelor efectuate peste program se tine separat pe locuri de munca.

Art.33

Se considera munca prestata in timpul noptii, munca prestata in intervalul 22,00-6,00 cu posibilitatea abaterii o ora in plus sau in minus, fata de aceste limite, in cazuri exceptionale.

Art.34

Programarea concediilor de odihna se face de administrator la inceputul anului, astfel incat sa asigure atat bunul mers al activitatii, cat si interesele salariatilor.

Concediul fara plata se acorda salariatilor la cererea acestora in functie de interesele unitatii si in conformitate cu prevederile legale.

Plecarea in concediu de odihna, concedii de studii sau concedii fara plata, inainte de a fi aprobata de seful ierarhic, este interzisa si constituie o abatere pentru care se pot aplica sanctiuni disciplinare. La fel si intarzierile la expirarea concediilor.

Este interzisa intreruperea concediului de odihna si prezentarea la serviciu din initiativa persoanei incadrata in munca; aceasta poate fi rechemata din concediu numai din dispozitie scrisa a conducerii unitatii, pentru nevoi de serviciu neprevazute si urgente.

Art.35

Accesul in unitate se realizeaza astfel:

– pe baza de legitimatie, pentru personalul propriu;

– pentru personalul din afara unitatii venit in interes de serviciu pe baza buletinului de identitate sau a legitimatiei de serviciu;

– pentru studenti, pe baza legitimatiei de student;

– pentru vizitatorii bolnavilor, in cadrul unui program bine stabilit;

– pentru reprezentantii presei, numai cu acordul administratorului care va nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacientilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, reprezentantii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale in vederea obtinerii acordului de principiu.

CAPITOLUL VII

SANCTIUNI DISCIPLINARE

Art.36

Abaterile de la regulile de disciplina,precum si incalcarea obligatiilor de serviciu,inclusiv a normelor de comportare,constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii,cu:

a) avertisment scris;

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;

c) retrogradarea in functie,cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea,pentru o durata ce nu poate depasi 60 zile;

d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni,cu 5-10%;

e) desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Art.37

Incalcarea Regulamentului Intern atrage sanctionarea salariatului vinovat conform art.30.

Art.38

Sanctionarea disciplinara se aplica conform legislatiei in vigoare.

Art.39

Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat,avandu-se in vedere urmatoarele:

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;

b) gradul de vinovatie al salariatului;

c) consecintele abaterii disciplinare;

d) comportarea generala in serviciu a salariatului;

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

Art.40

Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

Art.41

(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura,cu exceptia avertismentului scris,nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile de catre Consiliul medical.

(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile,salariatul va fi convocat in scris de Consiliul medical,precizandu-se obiectul,data,ora si locul intrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin.(2) fara un motiv obiectiv,da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere Consiliului medical toata probele si motivatiile pe care le considera necesare,precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Art.42

(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa,in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare,dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute,in decizie se cuprind in mod obligatoriu:

a) Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

b) Precizarea prevederilor din statutul de personal,regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil,care au fost incalcate de salariat;

c)  Motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care,in conditiile prevazute la art.35 alin.(3), nu a fost efectuata cercetarea;

d) Temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

e) Termenul in care sanctiunea poate fi contestata;

f) Instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

(4) Comunicarea se preda salariatului,cu semnatura de primire,ori in caz de refuz al primirii,prin scrisoare recomandata,la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente(Tribunalul Bacau) in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

CAPITOLUL VIII

CIRCUITUL DOCUMENTELOR:

Art 43

– circuitul fiecarui document cu care se lucreaza in cadrul unitatii este stabilit prin decizie a administratorului; respectarea acestuia este obligatorie pentru toti salariatii, incalcarea lui reprezentand abatere disciplinara, sanctionata potrivit prevederilor prezentului regulament;

– documentele care vin din afara unitatii, precum si cererile, referatele si petitiile salariatilor  se depun la secretariat unde sunt inregistrate si depuse in mapa cu documente spre a fi luate la cunostinta si repartizate spre solutionare de catre administrator.

– circuitul documentelor de la administrator la subordonatii directi se face numai prin secretariat prin intermediul mapelor;

– circuitul documentelor emise in interiorul unitatii este stabilit de administrator, aceste documente fiind privitoare la activitatea si organizarea interna  este interzisa furnizarea acestora in afara unitatii;

– documentele emise in cadrul unitatii si care ies in afara se semneaza de catre administrator si compartimentul care l-a intocmit si se transmit secretariatului in vederea expedierii acestora;

– documentele scoase din circuit vor fi arhivate, respectandu-se prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IX

RASPUNDEREA PATRIMONIALA

Art.44

(1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale,sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul;

(2) In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente.

(3) Angajatorul care a platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea pagubei, in conditiile articolelor care urmeaza.

Art.45

(1) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale,pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

(2) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.

Art.46

(1) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati,cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei.

(2) Daca in masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata,raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si,atunci cand este cazul,si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.

Art.47

(1) Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.

(2) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat la care nu era indreptatit,este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.

Art. 48

(1) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca.

(2) Ratele nu pot fi mai mari de 1/3 din salariul lunar net,fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza,jumatate din salariul respectiv.

Art.49

(1) In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il fi despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator sau devine functionar public,retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica,dupa caz,pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre angajatorul pagubit.

(2) Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator,in temeiul unui contract individual de munca ori ca functionar public,acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale,in conditiile Codului de procedura civila.

CAPITOLUL VIII

NORME OBLIGATORII SI DISPOZITII FINALE

Art.50

(1) Este interzisa publicitatea oricarui medicament pentru care nu exista o autorizatie de punere pe piata.

(2) Toate materialele promotionale ale unui produs destinate profesionistilor din sectorul sanitar trebuie sa fie in concordanta cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agentia National a Medicamentului si insotite de acesta.

(3) Publicitatea unui medicament trebuie sa incurajeze folosirea rationala a produsului,prezentandu-l in mod obiectiv,fara a-i exagera calitatile si fara sa induca in eroare.Publicitatea trebuie sa fie onesta,adevarata si corecta.Publicitatea trebuie sa evite orice sustinere sau reprezentare in masura sa induca in eroare consumatorul,chiar si prin omisiune,ambiguitate sau exagerare.

(4) Publicitatea destinata profesionistilor din sectorul sanitar poate fi facuta atat pentru medicamentele fara prescriptie medicala,cat si cele cu prescriptie medicala.

(5) In cadrul unitatii va exista un spatiu destinat publicitatii pentru medicamente.

(6) Intalnirile dintre reprezentantii firmelor de medicamente si medici se vor desfasura dupa un program organizat si aprobat de catre administrator.

(7) Continutul materialului publicitar trebuie notificat catre administrator.

Art.51 In intreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduita civilizata, politicoasa, neomitand formulele si saluturile de politete, atat fata de pacienti cat si fata de insotitorii si vizitatorii acestora.

Art.52

Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toti angajatii unitatii.

Art.53

Regulamentul Intern poate fi modificat sau completat, ori de cate ori necesitatile legale de organizare, functionare si disciplina muncii in unitate le cer.

Art.54

Pentru personalul incadrat dupa intrarea in vigoare a Regulamentului Intern, prelucrarea se face de catre administrator, confirmarea anexandu-se la contractul de munca.

Art.55

Programul de vizita se va stabili de catre administrator. Insotitorii pacientilor vor prelua o parte din atributiile personalului mediu sanitar (infirmiere).

Art.56 Accesul persoanelor straine in unitate se face numai pe baza de legitimatie, buletin de identitate si cu motive bine intemeiate.

Art.57

Ziaristii, reporterii, fotoreporterii au acces in unitate numai pe baza de acreditare sau cu aprobarea conducerii unitatii.

Art.58

Accesul salariatilor in unitate dupa programul de lucru,in zilele de sambata,duminica,ori in zilele de sarbatori legale,cand potrivit legii nu se lucreaza,se face numai cu aprobarea conducerii.

Art.59

Plecarea din unitate in timpul serviciuluise face in interes de serviciu, cu aprobarea sefului ierarhic si a administratorului, iar pentru alte motive numai cu aprobarea administartorului si cu avizul sefului ierarhic superior, pentru motive bine justificate.

Art.60

Orice lipsa de la program, nejustificata, se considera absenta nemotivata.

Art.61

Tot personalul unitatii este obligat sa poarte ecuson.

Art.62

Orice modificare de nume,de stare civila,schimbare de domiciliu,etc.,se va comunica.

Art.63

Dispozitiile prezentului Regulament Intern se completeaza ori de cate ori este nevoie, in functie de reglementarile care apar in legislatie.

Art.64

Prezentul Regulament Intern va fi afisat si prelucrat cu toti salariatii unitatii, indiferent de functie si loc de munca, cu scopul de a fi luat la cunostinta sub semnatura.

Administrator,

Dr.Cotirlet Mihaela